Pbo.lv

LČŪ Salacas sacensības

Izmainīts: 2015.07.05. 15:40
Latvijas Čempionāta ?«denstūrismā 5. posma
SALACAS sacensību
NOLIKŪMS

1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas veidu, paplašināt aktīvo ūdenstūristu pulku Latvijā
1.2. Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību
1.3. Noskaidrot labākās ekipāžas, komandas un klubus
1.4. Lieliski atpūsties domubiedru pulkā

2. Laiks un vieta
2.1. Sacensības notiek 2012. gadā 9. un 10. jūnijā Salacas upē, posmā no Salenieku kājnieku tilta līdz Sarkanam klintīm
2.2. Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta atrodas pie "Sarkanais Klints" tūristu nometnē, pļavā pie upes labajā krastā
2.3. Dalībnieku ierašanās sacensību vietā, sākot no 8. jūnijā pēcpusdienas

3. Sacensību rīkotāji
3.1. Sacensības rīko tūristu klubs "Bizoni"
3.2. Atbildīgas personas:
3.2.1. Sacensību koordinators - M. Griņins;
3.2.2. Galvenais tiesnesis - S. Čirkovs;
3.2.3. Distances priekšnieks - A. Čepizubovs;
3.2.4. Nometnes komandants - J. Karaulanovs;
3.2.5. Atbildīgais par drošību trasē - M. Griņins;
3.2.6. Mediķis - B. Kools;
3.2.7. Sekretāre - Z. Ūrga

4. Sacensību dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas, varēšanu un izturību
4.2. Bērni līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā (pieteikuma norādot
atbildīgo personu)
4.3. Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs, vai
fiziskā forma (alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme) nav piemēroti distancei
4.4. Dalībnieks ar parakstu pieteikuma apliecina pilnu atbildību par savu drošību sacensības
4.5. Iepriekš pieteikumus no klubiem sāk pieņemt no šī Nolikuma publicēšanas dienas. Pieteikumi iesūtāmi uz e-pastu
info@bizoni.lv

5. Ekipējums
5.1. Dalībnieki nodrošina sevi ar laivām un glābšanas ekipējumu
5.2. "S" klases laivas obligāti jānodrošina ar papildus celtspēju
5.3. Visās distancēs dalībniekiem glābšanas vestes un ķiveres obligātas!
5.4. Sacensību organizētāji neatbild par ekipējumu, kas atstāts bez uzraudzības, dalībnieki par savu inventāru un ekipējumu
atbild paši
5.5. Visos sacensību posmos ekipāža startē ar vienu un to pašu peldlīdzekli nemainīgā sastāvā

6. Dalības maksa
6.1. Katram dalībniekam, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē, dalības maksa - 4 LVL
6.2. Dalībniekiem līdz 14 gadu vecumam dalības maksa - 2 LVL
6.3. Katram klubam jāiemaksā drošības nauda 10 LVL par tīrību un kārtību nometnes vietā. Nauda tiek atgriezta sacensību
beigās, kad komandants būs apskatījies nometnes vietu

7. Laivu klases
7.1. Sacensības notiek laivu klasēs, kuras ir noteiktas LČ?« 2012 nolikumā
7.2. Starts iespēju robežās tiks sadalīts pa laivu klasēm
7.3. Komandā piedalās viena kluba 5 cilveki (3 ekipāžas) ar 3 laivam: PG (nodrošina organizatori), Kat un kajaks (nodrošina
dalībnieki)

8. Sacensību programma:
8.1. 9. jūnijā:
8.1.1. plkst. 9:00 - sacensību dalībnieku reģistrēšanās;
8.1.2. plkst. 09:30 - klubu pārstāvju sanāksme;
8.1.3. plkst. 09:45 - atklāšanas parāde;
8.1.4. plkst. 10:00 - starts nobraucienam (izņemot PG un R4);
8.1.5. plkst. 13:00 - starts nobraucienam (tikai PG un R4);
8.1.6. plkst. 14.00 - nobrauciena starta slēgšana;
8.1.7. plkst. 14:00 - starts slalomam (izņemot PG un R4);
8.1.8. plkst. 18.00 - slaloma starta slēgšana;
8.1.9. plkst. 18:00 - starts komandu sacensībām (tūrisma tehnika krastā);
8.2. 10. jūnijā:
8.2.1. plkst. 09:30 - klubu pārstāvju sanāksme;
8.2.2. plkst. 10:00 - starts slalomam (tikai PG un R4);
8.2.3. plkst. 12:00 - starts komandu sacensībām (slaloms);
8.2.4. Apmēram plkst. 15:00 noslēguma parāde un apbalvošana.

9. Sacensību norise
9.1. Nobrauciens ~5km visam laivu klasēm ar orientēšanas elementiem. Finišs pie nometnes
9.2. Slalomu 9. jūnijā veic visas laivu klases. Slaloma trasē ir apmēram 15 vārti. Šķērsojot finiša līniju, ekipāža sagaida
nākošo laivu un tikai tad izkāpj krastā, izņemot, ja saņemta finiša tiesneša atļauja
9.3. Komandu sacensībām komanda tiek veidota no 5 cilvēkiem, abu dzimumu pārstāvjiem. Laivu klases: PG (nodrošina
organizatori), Kat un kajaks (nodrošina dalībnieki). Trasē tiek iekļauti glābšanas darbu un tūrisma tehnikas elementi.
Pirms starta notiks paraugdemonstrējums

10. Tiesāšana, vērtēšana un apbalvošana
10.1. Sacensību vērtēšana atbilstoši LČ?« 2012. gada?  nolikumam
10.2. Pirmo trīs vietu ieguvējus visās laivu klasēs apbalvo ar medaļu un diplomu
10.3. Katram klubam nodrošināt divus (vai vairāk) tiesneši. Tiesnešiem tiek nodrošinātas karstas pusdienas 9. un 10. jūnijā
10.4. Protesti iesniedzami pēc LČŪ 2012. gada nolikumā atrunātās kārtības

11. Dalībnieku uzmanībai
11.1. Par kārtību nometnē atbild katrs klubs un katrs dalībnieks. Katram klubam jāiemaksā drošības nauda 15 LVL par tīrību
un kārtību nometnes vietā. Nometnes vieta atstājama satīrīta un kārtīga. Pirms aizbraukšanas kluba nometnes vietu
uzrāda nometnes komandantam, un tad drošības nauda tiek atgriezta
11.2. Sacensību vietā dalībnieki nakšņo teltīs
11.3. Malku ugunskuram (ierobežotā daudzumā) nodrošina organizatori
11.4. Izmantojama tikai kopējā tualete
11.5. Nometnē ugunskurus kurināt atļauts tikai noteiktās vietās
11.6. Transportu starp nobrauciena startu un finišu nodrošina klubi paši

12. Atruna
12.1. Atkarībā no dalībnieku skaita vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sacensību rīkotāji patur tiesības veikt izmaiņas
sacensību Nolikumā un programmā. Par izmaiņām sacensību dalībnieki tiks savlaicīgi informēti

Veiksmīgu startu un finišu!

Tūristu klubs "BIZONI"

Kontaktpersona - sacensību koordinators Mihails Griņins 26144258, info@bizoni.lv
Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024